Cookie

Pliki cookie Prawo UE

W 2009 r. zosta?a przyj?ta w Unii Europejskiej Dyrektywa 2002/58/EC, ktra reguluje sposb w jaki strony internetowe powinny pozwala? u?ytkownikom zarz?dza? swoj? prywatno?ci?. Implementacja dyrektywy w prawie polskim zosta?a wprowadzona zmian? do Prawa Telekomunikacyjnego (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.) z dniem 22 marca 2013 r. Oba akty zmieni?y polityk? prywatno?ci podnosz?c poziom ochrony konsumenta poprzez wprowadzenie obowi?zku informacyjnego w stosunku do niego, jak rwnie? konieczno?ci wyra?ania przez niego zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dost?pu do informacji oraz mo?liwo?ci okre?lenia warunkw przechowywania takiej informacji. Zgoda taka mo?e zosta? wyra?ona za pomoc? ustawie? oprogramowania zainstalowanego na wykorzystywanym przez niego urz?dzeniu.

W zwi?zku z konieczno?ci? dostosowania si? do wprowadzonych zmian, przygotowali?my niniejsz? informacj? w celu zapoznania Pa?stwa z polityka zarz?dzania prywatno?ci? poprzez korzystanie z okre?lonych informacji w czasie odwiedzania naszej strony internetowej.

COOKIE co to ?

Standardowym rozwi?zaniem u?ywanym podczas budowania stron internetowych i zarz?dzania nimi s? pliki cookie, potocznie zwane ciasteczkami. Plik tego typu jest tworzony przez odwiedzany serwis internetowy, a nast?pnie zapisywany w przegl?darce internetowej. Czy sam plik jest bezpieczny? Zdecydowanie tak, gdy? jest to zwyk?y plik tekstowy, taki jaki mo?na przygotowa? przy pomocy Notatnika. Czy taki plik mo?e zawiera? wirusy, konie troja?skie lub oprogramowanie szpieguj?ce? Zdecydowanie nie.

Co zawdzi?czasz plikom cookie:

 • przegl?darka "wie", kto logowa? si? do konta pocztowego i podpowiada nazw? u?ytkownika podczas kolejnej wizyty,
 • serwis bankowy pozwala na przechodzenie do jego kolejnych stron bez konieczno?ci ci?g?ego logowania si?,
 • aplikacje internetowe "pami?taj?" wybory dokonane przez u?ytkownika i wy?wietlaj? odpowiednie opcje,
 • twrcy stron mog? sprawdza?, jak? popularno?ci? cieszy si? ich serwis, ile osb go odwiedza, ktre strony przyci?gaj? najwi?ksz? uwag?, a ktre sprawiaj? u?ytkownikom najwi?cej k?opotw ,

Gor?co zach?camy do u?ywania plikw cookie podczas korzystania ze stron internetowych. Dzi?ki nim U?ytkownik ma dost?p do wszystkich nowoczesnych rozwi?za?. Nie ukrywamy te?, ?e obecno?? plikw cookie przynosi korzy?? rwnie? nam. To dzi?ki nim wiemy m.in. to, czy strona dzia?a poprawnie i u?ytkownicy nie maj? problemw z jej wy?wietlaniem. Dzi?ki temu komunikaty, ktre otrzymujesz serfuj?c w sieci s? lepiej dopasowane do Twoich preferencji.

Jednocze?nie chcieliby?my zaznaczy?, ?e szanujemy Twoje prawo do dokonywania ?wiadomych wyborw i dajemy Ci mo?liwo?? zdecydowania o tym, czy chcesz korzysta? z plikw cookie. Pami?taj jednak, ?e wy??czenie plikw cookie sprawi, ?e nie tylko nasz serwis, ale ka?da inna strona internetowa zostanie pozbawiona mo?liwo?ci ich przekazywania. Wtedy korzystanie z internetu b?dzie naprawd? utrudnione.

Mamy nadziej?, ?e ta gar?? informacji pozwoli Ci na dokonanie najlepszego dla Ciebie wyboru. My z pe?nym przekonaniem rekomendujemy korzystanie z plikw Cookiem. Pozdrawiamy

Jak wy??czy? pliki cookies w r?nych przegl?darkach

Internet Explorer

Blokowanie lub dopuszczanie wszystkich plikw cookie

 1. Kliknij przycisk Narz?dzia, a nast?pnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kart? Prywatno??, a nast?pnie w obszarze Ustawienia przesu? suwak do najwy?szego po?o?enia, aby zablokowa? wszystkie pliki cookie, lub do najni?szego po?o?enia, aby zezwoli? na wszystkie pliki cookie, a nast?pnie kliknij przycisk OK.
 3. Zablokowanie plikw cookie mo?e uniemo?liwi? poprawne wy?wietlanie niektrych stron sieci

Firefox

Aby sprawdzi? lub zmieni? ustawienia:

 1. Na grze okna Firefoksa naci?nij przycisk Firefox (w systemie Windows XP kliknij menu Narz?dzia) i wybierz Opcje
 2. Wybierz panel Prywatno??
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox : wybierz opcj? b?dzie u?ywa? ustawie? historii u?ytkownika
 4. Odznacz opcj? Akceptuj ciasteczka aby wy??czy? obs?ug? ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie j? w??czy?

Chrome

Dostosowywanie uprawnie? plikw cookie i danych stron:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narz?dzi przegl?darki.
 2. Wybierz Ustawienia .
 3. W sekcji "Prywatno??" kliknij przycisk Ustawienia tre?ci
 4. W sekcji "Pliki cookie" mo?esz zmieni? nast?puj?ce ustawienia plikw
  • Usuwanie plikw cookie
  • Domy?lne blokowanie plikw cookie
   • Blokowanie wszystkich plikw cookie
   • Blokowanie tylko plikw cookie innych firm
  • Domy?le zezwalanie na pliki cookie

Opera

Wy??czanie i w??czania ciasteczek:

 1. Na grze okna przegl?darki Opera naci?nij przycisk Opera i wybierz Ustawienia, a nast?pnie Preferencje. Ten sam efekt mo?esz uzyska? naciskaj?c kombinacj? klawiszy CTRL+F12
 2. Wybierz zak?adk? Zaawansowane
 3. Wybierz z lewej strony pozycj? Ciasteczka
 4. Zaznacz odpowiedni? opcj?, w zale?no?ci of preferencji:
  • Akceptuj ciasteczka
  • Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, ktr? odwiedzam
  • Nigdy nie akceptuj ciasteczek

Administrator

Ta strona u?ywa cookie. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i zmianie ustawie? cookie w przegl?darce. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz tu klik.

Akceptuję ciasteczka.

hatay escort mersin escort kibris escort eskisehir escort adana escort izmit escort antalya escort bodrum escort kayseri escort konya escort